Please enter a search term:

Termeni de utilizare - Notă juridică

Drepturi de autor

Conținutul acestui site web este protejat prin drepturi de autor. Textele, imaginile, grafica, fișierele de sunet, video și animație, precum și aranjamentele acestora pe acest site web fac obiectul drepturilor de autor și al altor legi de protecție a proprietății intelectuale. Acestea nu pot fi copiate, modificate sau utilizate pe alte site-uri web în scopuri comerciale sau pentru distribuție. Acest lucru nu se aplică imaginilor sau graficelor care sunt furnizate în mod expres în acest scop.

Mărci comerciale

Cu excepția cazului în care se indică altfel, toate mărcile comerciale menționate pe paginile de internet ale MPROFI sunt mărci comerciale protejate legal ale MPROFI, inclusiv toate mărcile comerciale principale ale MPROFI, precum și logo-urile și emblemele MPROFI și ale filialelor sale.

Garanție

MPROFI nu își asumă nicio responsabilitate sau garanție pentru actualitatea, corectitudinea și caracterul complet al informațiilor. Furnizăm informațiile fără nici o declarație sau garanție de orice fel, fie ea expresă sau implicită. De asemenea, sunt excluse toate garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un anumit scop.

MPROFI AG nu este responsabilă pentru conținutul site-urilor web la care acest site face trimitere directă sau indirectă.

MPROFI AG își rezervă dreptul de a face modificări sau completări la informațiile furnizate fără notificare prealabilă.

MPROFI AG nu este răspunzătoare pentru niciun fel de daune directe sau indirecte, inclusiv pentru pierderea de profit, care rezultă din sau în legătură cu informațiile furnizate pe acest site web.

Declarații pe site-ul web

Pe site-ul nostru web veți găsi, de asemenea, declarații prospective bazate pe convingerile conducerii MPROFI. Astfel de declarații reflectă punctul de vedere al MPROFI cu privire la evenimente viitoare la momentul în care au fost făcute și sunt supuse riscurilor și incertitudinilor. Numeroși factori ar putea face ca rezultatele reale să difere substanțial de estimările exprimate în acest document. Astfel de influențe includ, printre altele, modificări ale mediului economic și de afaceri general, modificări ale ratelor de schimb și ale ratelor dobânzii sau modificări ale strategiei corporative. MPROFI își declină orice intenție sau obligație de a actualiza aceste declarații anticipative.

Drepturi de licență

MPROFI dorește să vă ofere un program de internet inovator și informativ. Vă rugăm să înțelegeți că MPROFI trebuie să își protejeze proprietatea intelectuală, inclusiv brevetele, mărcile comerciale și drepturile de autor, și că aceste pagini de internet nu pot acorda niciun drept de licență asupra proprietății intelectuale a MPROFI.

Drepturi de imagine

Altele © adobe stock / aboutpixel / pixelio / shutterstock/ iStock