Please enter a search term:

Termeni și condiții generale - AGB

Domeniul de aplicare și definiții

 • Prezentele condiții generale (denumite în continuare "CG") se aplică tuturor contractelor, serviciilor și livrărilor încheiate sau furnizate între mprofi AG (denumită în continuare "agenția") și clienții săi (denumiți în continuare "clientul"), cu excepția cazului în care se convine în mod expres altfel.
 • Clientul recunoaște valabilitatea prezentelor CGC prin faptul că a comandat agenția sau a utilizat serviciile agenției. Termenii și condițiile divergente sau conflictuale ale clientului nu sunt recunoscute decât dacă agenția a acceptat în mod expres și în scris valabilitatea acestora.
 • În cele ce urmează, termenul "agenție" este utilizat și pentru termenul "agenție digitală". Termenul "client" se referă atât la persoanele fizice și juridice, cât și la parteneriatele care acționează în exercitarea activității lor comerciale sau profesionale independente.

Încheierea contractului

 • Ofertele agenției pot fi modificate și nu sunt obligatorii. Un contract se încheie numai atunci când agenția emite o confirmare scrisă a comenzii sau furnizează serviciile convenite.
 • Agenția are dreptul de a recurge la subcontractanți pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale. Agenția este răspunzătoare pentru comportamentul subcontractanților la fel ca și pentru propriul comportament.

Descrierea și domeniul de aplicare a serviciilor

 • Agenția furnizează servicii în domeniul comunicării digitale, cum ar fi crearea și întreținerea de site-uri web, marketing online, gestionarea rețelelor sociale, optimizarea motoarelor de căutare, design grafic și web, precum și dezvoltarea de software și aplicații.
 • Domeniul exact al serviciilor care urmează să fie furnizate de agenție este specificat în contractul respectiv sau în confirmarea comenzii. Modificările sau completările aduse domeniului de aplicare a serviciilor trebuie să fie făcute în scris și necesită acordul ambelor părți.
 • Agenția are dreptul de a furniza serviciile convenite în părți, cu condiția ca acest lucru să fie rezonabil pentru client și ca succesul general al comenzii să nu fie pus în pericol.

Obligațiile clientului

 • Clientul este obligat să pună la dispoziția agenției toate informațiile, materialele și documentele necesare pentru executarea comenzii în timp util și într-o formă adecvată.
 • Clientul este responsabil pentru exactitatea și caracterul complet al informațiilor, materialelor și documentelor furnizate de acesta. Agenția nu este obligată să verifice dacă acestea sunt corecte sau complete.
 • Clientul se asigură că deține toate drepturile și licențele necesare pentru materialele furnizate de el și că utilizarea acestor materiale de către agenție în cadrul executării contractului nu încalcă drepturile terților.
 • Clientul este obligat să verifice serviciile furnizate de agenție imediat după primirea acestora și să raporteze în scris, fără întârziere, orice defecte. În cazul în care clientul nu semnalează în timp util defectele, serviciile se consideră ca fiind aprobate.

Remunerare și condiții de plată

 • Remunerația pentru serviciile furnizate de agenție este specificată în contractul respectiv sau în confirmarea comenzii. Cu excepția cazului în care se convine altfel, remunerația se bazează pe lista de prețuri a agenției, valabilă la momentul încheierii contractului.
 • Agenția este autorizată să solicite plăți în avans sau plăți în avans corespunzătoare. În cazul proiectelor pe termen lung sau al prestării de servicii recurente, agenția poate conveni asupra unei facturi lunare sau trimestriale.
 • Toate prețurile convenite sunt supuse taxei pe valoarea adăugată legale aplicabile.
 • Facturile agenției trebuie plătite fără deduceri în termen de 14 zile de la data facturii, cu excepția cazului în care s-a convenit un alt termen de plată. În cazul în care clientul nu efectuează plata, agenția are dreptul de a percepe dobânzi de întârziere la rata legală, precum și costuri de reamintire.

Garanție și răspundere

 • Agenția este responsabilă pentru prestarea fără defecte și conform contractului a serviciilor convenite. În cazul unor defecte, agenția este obligată să asigure o îndeplinire ulterioară, care poate lua forma rectificării defectelor sau a furnizării unui serviciu fără defecte, la discreția agenției.
 • În cazul în care îndeplinirea ulterioară nu reușește, clientul are dreptul de a reduce prețul în mod corespunzător sau de a se retrage din contract. Sunt excluse pretențiile de despăgubire din partea clientului ca urmare a defectelor, cu excepția cazului în care agenția este răspunzătoare din cauza intenției sau a neglijenței grave.
 • Agenția nu este răspunzătoare pentru daunele cauzate de erori, întârzieri sau întreruperi în transmiterea datelor, defecțiuni ale echipamentelor tehnice, conținut incorect, pierderea sau ștergerea datelor sau viruși, cu excepția cazului în care aceste daune au fost cauzate de agenție în mod intenționat sau din neglijență gravă.
 • Răspunderea agenției pentru alte daune este limitată la intenție deliberată și neglijență gravă. Răspunderea pentru daune indirecte, daune indirecte sau pierderi de profit este exclusă, în măsura în care nu există reglementări legale obligatorii în materie de răspundere care să prevadă contrariul.
 • Limitările de răspundere se aplică, de asemenea, în favoarea agenților și subcontractanților vicari ai agenției.
 • Perioada de garanție este de douăsprezece luni de la acceptarea serviciului, cu excepția cazului în care legea prevede o perioadă mai lungă.

Drepturi de autor și drepturi de utilizare

 • Agenția acordă clientului drepturile de utilizare necesare în scopul convenit pentru serviciile furnizate în cadrul contractului. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, clientul primește un drept de utilizare simplu și netransferabil pentru serviciile furnizate.
 • Drepturile de utilizare nu se transferă clientului decât după plata integrală a remunerației convenite.
 • Agenția își rezervă dreptul de a utiliza serviciile pe care le-a furnizat ca obiecte de referință și de a face referire la acestea în propria publicitate, cu condiția ca acest lucru să fie rezonabil pentru client.

Confidențialitatea și protecția datelor

 • Părțile contractante se angajează să trateze ca fiind confidențiale toate cunoștințele privind secretele de afaceri și informațiile confidențiale ale celeilalte părți obținute în cursul executării contractului și să nu le transmită unor terți și să nu le utilizeze în scopuri proprii, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea scopului contractului.
 • Agenția se angajează să respecte dispozițiile legislației privind protecția datelor și să prelucreze datele cu caracter personal ale clientului numai în cadrul scopului contractului. Agenția ia toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a proteja datele cu caracter personal ale clientului.

Dispoziții finale

 • Modificările și completările la prezentele CGC și la acordurile auxiliare trebuie să fie făcute în scris. Acest lucru este valabil și pentru anularea cerinței de formă scrisă.
 • În cazul în care o dispoziție din prezentele CGC este sau devine invalidă sau inaplicabilă, acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte dispoziții. Dispoziția invalidă sau inaplicabilă va fi înlocuită cu o dispoziție validă și aplicabilă care se apropie cât mai mult posibil de sensul și scopul dispoziției invalidate sau inaplicabile.
 • Prezentele CGC sunt guvernate de legislația țării în care agenția își are sediul social, cu excepția normelor privind conflictul de legi și a Convenției ONU privind contractele de vânzare internațională de mărfuri.
 • Instanța de judecată de la sediul social al agenției are competență exclusivă pentru litigiile care decurg din sau în legătură cu prezentele CGC sau cu utilizarea serviciilor agenției, cu excepția cazului în care se aplică dispoziții legale obligatorii.
 • Limba contractuală este germana. În cazul în care aceste CGC sunt traduse în alte limbi, versiunea germană prevalează în caz de divergențe sau de probleme de interpretare.
 • Comisia Europeană pune la dispoziție o platformă de soluționare online a litigiilor (OS), care poate fi găsită la adresa de internet https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Cu toate acestea, agenția nu este obligată și nici nu dorește să participe la o procedură de soluționare a litigiilor în fața unei comisii de arbitraj pentru consumatori.
 • Clientul nu este autorizat să își transfere drepturile și obligațiile care decurg din contract către terți fără acordul agenției.
 • Agenția este autorizată să își transfere drepturile și obligațiile care decurg din contract către terți, cu condiția ca acest lucru să fie rezonabil pentru client și ca succesul general al comenzii să nu fie pus în pericol.
 • Agenția își rezervă dreptul de a modifica aceste CGC în orice moment și fără notificare prealabilă. Utilizatorii sunt obligați să se informeze periodic cu privire la CGC în vigoare și să își adapteze utilizarea serviciilor agenției în consecință. Utilizarea în continuare a serviciilor agenției după intrarea în vigoare a CGC modificate se consideră ca fiind un acord cu modificările.