Please enter a search term:

Drepturi de autor

Introducere

Acești termeni și condiții generale privind drepturile de autor (denumiți în continuare "Termeni") reglementează relația dintre agenția digitală (denumită în continuare "Agenția") și utilizatorii conținutului pus la dispoziție pe site-urile corporative ale Agenției, inclusiv clienții, partenerii și vizitatorii site-ului (denumiți în continuare "Utilizatori"). Termenii și condițiile au scopul de a clarifica drepturile și obligațiile părților implicate în legătură cu drepturile de autor și drepturile de proprietate asociate.

Domeniul de aplicare

Termenii se aplică întregului conținut oferit pe site-urile corporative ale agenției, inclusiv textelor, imaginilor, graficelor, logo-urilor, videoclipurilor, materialelor audio, software-ului, bazelor de date, elementelor de design și altor lucrări protejate prin drepturi de autor (denumit în continuare "conținut"). Utilizatorii sunt obligați să respecte termenii și condițiile și să se informeze cu privire la conținutul lor.

Drepturi de autor

Protecția drepturilor de autor

Conținutul de pe site-urile corporative ale Agenției este protejat de legislația aplicabilă privind drepturile de autor și de tratatele internaționale relevante. Agenția sau licențiatorii săi dețin drepturile de autor și toate drepturile asociate conținutului, cu excepția cazului în care se specifică în mod expres altfel. Utilizarea conținutului fără acordul prealabil scris al Agenției sau al licențiatorilor săi este interzisă, cu excepția cazului în care este autorizată de acești Termeni sau de legislația aplicabilă.

Domeniul de aplicare a protecției

Legislația privind drepturile de autor protejează titularii drepturilor asupra conținutului împotriva utilizării, reproducerii, distribuirii, punerii la dispoziția publicului, editării, modificării sau altei exploatări neautorizate a operelor protejate. Aceasta include, de asemenea, protecția ideilor, conceptelor, desenelor și modelelor și a altor realizări imateriale cuprinse în conținut.

Utilizarea autorizată

Utilizatorii pot utiliza conținutul de pe paginile de companie ale agenției numai în scopuri personale, necomerciale, cu excepția cazului în care sunt autorizați în mod expres. Aceștia nu au voie să reproducă, să distribuie, să facă accesibil publicului, să editeze, să reproiecteze sau să exploateze în alt mod conținutul, integral sau parțial, cu excepția cazului în care acest lucru este permis de legislația aplicabilă sau cu acordul prealabil scris al agenției sau al licențiatorilor acesteia.

Licențe și drepturi de utilizare

Acordarea de licențe

Agenția poate acorda utilizatorilor licențe limitate, revocabile, neexclusive și netransferabile de utilizare a conținutului în cadrul acestor termeni și condiții sau prin intermediul unor acorduri separate. Domeniul de aplicare și condițiile de acordare a licenței se stabilesc de la caz la caz și pot fi stabilite de agenție la propria sa discreție. Utilizatorii sunt obligați să respecte licențele și drepturile de utilizare în conformitate cu condițiile respective.

Drepturi de utilizare pentru clienți

Ca parte a serviciilor contractuale ale agenției pentru clienții săi, agenția poate acorda clienților drepturi de utilizare a conținutului creat. Aceste drepturi de utilizare pot fi drepturi simple sau exclusive și se pot referi la anumite acte de utilizare, tipuri de utilizare sau domenii. Condițiile exacte ale drepturilor de utilizare sunt stabilite în contractul respectiv sau în termenii și condițiile generale ale agenției.

Drepturi de utilizare pentru parteneri

Agenția poate acorda drepturi de utilizare a conținutului pentru partenerii săi în cadrul unor parteneriate sau cooperări. Condițiile drepturilor de utilizare trebuie să fie specificate în acordurile sau contractele respective și pot fi stabilite de agenție la propria discreție.

Responsabilitatea utilizatorilor

Utilizarea în conformitate cu legea

Utilizatorii sunt responsabili pentru utilizarea legală a conținutului de pe paginile de companie ale agenției și pentru respectarea acestor termeni și condiții și a tuturor legilor și reglementărilor aplicabile. Aceștia se angajează să respecte drepturile de autor și alte drepturi de proprietate ale agenției și ale licențiatorilor acesteia și să nu întreprindă nicio acțiune care ar putea duce la încălcarea acestor drepturi.

Răspunderea pentru încălcări

Utilizatorii sunt răspunzători pentru toate daunele suferite de agenție sau de licențiatorii acesteia ca urmare a încălcării obligațiilor prevăzute în prezentele condiții sau ca urmare a utilizării neautorizate a conținutului. Aceștia sunt obligați să despăgubească agenția și pe licențiatorii săi împotriva tuturor pretențiilor formulate de terți ca urmare a încălcării drepturilor de către utilizatori.

Protecția proprietății intelectuale

Protecția mărcilor și a altor mărci comerciale

Mărcile comerciale, logo-urile, denumirile de firmă și alte semne utilizate pe paginile de firmă ale agenției sunt protejate de legislația privind mărcile comerciale, de dreptul societăților comerciale și de alte drepturi de proprietate intelectuală. Utilizatorii sunt obligați să respecte aceste drepturi și să nu întreprindă nicio acțiune care ar putea duce la încălcarea acestor drepturi.

Protecția secretelor de afaceri și a know-how-ului

Agenția și licențiatorii săi dețin secrete comerciale și know-how referitoare la conținut, la metodele și tehnologiile utilizate pentru crearea conținutului și la strategiile comerciale ale agenției. Utilizatorii sunt obligați să protejeze aceste secrete comerciale și know-how și să nu întreprindă nicio acțiune care ar putea duce la divulgarea sau utilizarea neautorizată a acestora.

Modificări ale termenilor și condițiilor

Agenția își rezervă dreptul de a modifica acești termeni și condiții în orice moment și fără notificare prealabilă. Utilizatorii sunt obligați să se informeze periodic cu privire la condițiile actuale și să își adapteze utilizarea conținutului în consecință. Continuarea utilizării conținutului după intrarea în vigoare a condițiilor modificate se consideră ca fiind o acceptare a modificărilor.

Căi de atac și sancțiuni legale

Măsuri de constrângere

Agenția sau licențiatorii acesteia pot solicita utilizatorilor care încalcă acești termeni și condiții sau care utilizează conținutul fără autorizație să înceteze și să renunțe la acțiunile de încălcare a legii. Această cerere există independent de alte cereri de despăgubiri sau de alte căi de atac legale.

Cereri de despăgubiri

Utilizatorii sunt răspunzători pentru toate daunele suferite de agenție sau de licențiatorii săi ca urmare a încălcării obligațiilor prevăzute în prezentele condiții sau a utilizării neautorizate a conținutului. Agenția sau licențiatorii săi pot solicita utilizatorilor despăgubiri care să acopere daunele reale suferite sau pierderea de profit.

Sancțiuni contractuale

În cadrul contractelor sau acordurilor cu utilizatorii, agenția poate stipula sancțiuni contractuale pentru încălcarea acestor termeni și condiții sau pentru utilizarea neautorizată a conținutului. Cuantumul penalităților contractuale se stabilește de la caz la caz și poate depinde de gradul de încălcare și de daunele suferite.

Dispoziții finale

Clauză de divizibilitate

În cazul în care oricare dintre dispozițiile acestor termeni și condiții este sau devine invalidă sau inaplicabilă, acest lucru nu va afecta validitatea celorlalte dispoziții. În locul dispoziției nevalabile sau inaplicabile, se va considera că s-a convenit o dispoziție valabilă și aplicabilă care se apropie cel mai mult de sensul și scopul dispoziției nevalabile sau inaplicabile.

Legea aplicabilă

Acești termeni și condiții sunt guvernate de legislația țării în care agenția are sediul social, cu excepția normelor privind conflictul de legi și a Convenției ONU privind contractele de vânzare internațională de mărfuri.

Locul de jurisdicție

Orice litigiu care decurge din sau în legătură cu acești Termeni sau cu utilizarea Conținutului va fi supus jurisdicției exclusive a instanței de la sediul social al Agenției, cu excepția cazului în care dispozițiile legale obligatorii prevăd altfel.

Limba în care sunt redactați termenii și condițiile

Acești termeni și condiții sunt redactați în limba germană. În cazul traducerilor în alte limbi, versiunea germană prevalează în cazul unor discrepanțe sau al unor probleme de interpretare.